MENU

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest CYBERNITE Sp. z o.o., KRS:0000869942, NIP:8513254371 ul. Bartnicza 32/6, 71-487 Szczecin.
 2. Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawsze możesz się skontaktować z nami pod adresem biuro@cybernite.eu
 3. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit a) RODO, gdy wyrażona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu skontaktowania się z Tobą, odpowiedzi na Twoje pytania lub gdy otrzymujesz od nas informacje marketingowe;
  2. 6 ust 1 lit b) RODO, gdy zawarłeś z nami umowę lub gdy zamierzasz ją z nami zawrzeć np. umowę na szkolenie, konsultacje czy nabycie innego produktu lub usługi w naszej firmie lub gdy nawiązałaś/nawiązałeś z nami współpracę, albo gdy jesteś naszym kontrahentem czy dostawcą;
  3. 6 ust. 1 lit c) RODO, gdy wykonujemy obowiązki prawne, jakie na nas ciążą np. wystawiamy faktury, rachunki, przechowujemy dokumentację związana z zawieranymi umowami lub rozliczamy się z odpowiednimi organami publicznymi;
  4. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdy przetwarzamy Twoje dane z uwagi na nasze uzasadnione interesy takie jak np. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, gdy wykonujemy obowiązki administratora strony internetowej, lub gdy zbieramy Twoje dane w celu przekazania ich do naszego oddziału lub dla celów analitycznych, administracyjnych czy statystycznych.
 4. Współpracujemy z podmiotami, które mogą otrzymać od nas Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, wysyłasz do nas maile, zapisujesz się do naszych oddziałów lub na nasze szkolenia. Mogą to być:
  1. podmioty, którym musi udostępnić informacje na podstawie przepisów prawa;
  2. nasi podwykonawcy z którymi współpracujemy, którzy świadczą dla nas typowe usługi takie, jak usługi informatyczne, pocztowe, bankowe;
  3. nasze oddziały w innych miastach oraz współpracujący z nami trenerzy i szkoleniowcy;
 5. Przechowujemy Twoje dane wyłącznie przez taki czas, jaki jest nam niezbędny – nigdy dłużej. Z uwagi na to, Twoje dane zostaną usunięte po realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 lit. a-d, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody – gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie – lub stwierdzenia, że dane są nieaktualne;
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
  8. prawo skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,

  Jeżeli zechcesz zrealizować jedno ze swoich praw będziemy musieli się upewnić, że jesteś do tego uprawniony np. pytając się o informacje, które pozwolą nam się upewnić, że kontaktuje się z nami osoba, której dane dotyczą. Pamiętaj, że nie zawsze możesz skorzystać ze wszystkich swoich praw np. jeżeli nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie danych, to nie możesz jej cofnąć. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, napisz do nas.

 7. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować, że nie będziemy w stanie nawiązać z Tobą współpracy, podpisać umowy lub skontaktować się z Tobą w Twojej sprawie.

Deklarujemy, że Twoje dane nie będą przetwarzane poza EOG, ani nie będą dokonywane na nich automatyczne analizy danych